Python笔记 - 参数中的星号*和双星号**

单星号 *

将所有参数以元组 tuple 的形式导入。

例如:

def foo(param1, *param2):
  print param1
  print param2

执行:

foo(1,2,3,4,5)

输出:

1
(2, 3, 4, 5)

双星号 **

将所有参数以字典的形式导入.

例如:

def bar(param1, **param2):
  print param1
  print param2

执行:

bar(1,a=2,b=3)

输出:

1
{'a': 2, 'b': 3}

标签: 元组, 字典, python笔记

仅有一条评论

 1. 热血学霸 热血学霸
  好好学习,天天来逛

添加新评论